Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Các bài toán thực tế liên quan tới chủ đề Min, Max

Các bài toán thực tế liên quan tới chủ đề Min, Max

Áp dụng toán học vào thực tế luôn đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như giảm thiểu các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *