Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình khảo sát một số tính chất của trọng tâm tứ diện

Mô hình khảo sát một số tính chất của trọng tâm tứ diện

Xây dựng các tính chất sau của trọng tâm G:

  • G là trung điểm của đường nối các trung điểm của các cặp cạnh đối diện
  • Tổng các vecto GA, GB, GC, GD bằng vecto 0
  • Với mọi điểm P ta có tổng các vecto PA, PB, BC, PD bằng 4 lần vecto PG
  • G là giao điểm của các đường trọng tuyến

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *