Home » 2019 » June

Monthly Archives: June 2019

Đề kiểm tra một tiết môn Toán Đại số 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Phan Quốc Luân
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8, Chương I

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Như Thứ
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX


Đề kiểm tra chương 1 Đại số 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề của trường THCS Trần Quý Cáp, năm học 2007-2008, Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX


Đề kiểm tra một tiết chương II Đại số 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Thị Loan
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra một tiết Đại số lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Cầm
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX