Home » 2019 » June

Monthly Archives: June 2019

Đề kiểm tra một tiết môn Toán Đại số 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Phan Quốc Luân
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8, Chương I

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Như Thứ
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX


Đề kiểm tra chương 1 Đại số 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề của trường THCS Trần Quý Cáp, năm học 2007-2008, Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX


Đề kiểm tra một tiết chương II Đại số 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Thị Loan
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra một tiết Đại số lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Cầm
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra một tiết lớp 9, phần đại số chương 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 9, chương I, trường THCS Tôn Thất Tùng, kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hương
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX


Đề kiểm tra 1 tiết giải Phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ Nhung
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Kiểm tra một tiết Chương 1 Đại số lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Phan Thị Hồng Ly
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra một tiết môn Toán lớp 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9, phần Đại số, trường THCS Phú Lộc, có kèm đáp án và thang điểm

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Trần Ngọc Hiếu
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Hoạt động dạy học: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Lê Duy Khánh
 • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.