Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hải Khánh
  • Tải về (pdf, tex, eps): Bản pdf, Bản TeX, eps: 1; 2; 3

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *