Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra một tiết Đại số lớp 8

Đề kiểm tra một tiết Đại số lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Cầm
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *