Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Giáo án: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác với Sketchpad

Giáo án: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Võ Thị Dịu
  • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *