Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Hoạt động toán học với Sketchpad: Phát hiện định lý Pitago

Hoạt động toán học với Sketchpad: Phát hiện định lý Pitago

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Bùi Thị Ánh
  • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *