Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *