Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra Học phần Giải tích 1

Đề kiểm tra Học phần Giải tích 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lương Thị Thuỳ Duyên
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *