Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi Học phần Không gian Metric – Topo

Đề thi Học phần Không gian Metric – Topo

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Không gian Metric – Topo, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: II – Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 2.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Mai Thị Trọng Hiếu
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *