Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi học phần Hình học vi phân

Đề thi học phần Hình học vi phân

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Hình học vi phân, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2006-2007, dành cho lớp Toán 4.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lương Duy Nhật Minh
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *