Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2012-2013, dành cho lớp Toán 2.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Đoàn Thị Hậu
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *