Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Dãy số – cấp số

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Dãy số – cấp số

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Tôn Thị Yến Anh, Phạm Thị Nguyền, Nguyễn Thị Phượng, Hồ Thị Quyên
  • Tải về (pdf): Dãy số – cấp số

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *