Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phương trình và hệ phương trình

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phương trình và hệ phương trình

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Phạm Xuân Thế, Nguyễn Mạnh Dũng, Tạ Viết Hùng, Lê Thanh Tịnh
  • Tải về (pdf): Phương trình và hệ phương trình

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *