Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Tích vô hướng

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Tích vô hướng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Đỗ Hùng Long, Sô Hàn My, Vi Văn Hợi, Nguyễn Đình Trung, Trần Khánh Dư
  • Tải về (pdf): Tích vô hướng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *