Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ song song

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ song song

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Huỳnh Quang Nhật Minh, Võ Đức Toàn, Trần Lưu Kỳ, Trần Ngọc Đức Toàn
  • Tải về (pdf): Quan hệ song song

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *