Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Giới hạn

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Giới hạn

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thắng, Hoàng Cường, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Lê Văn Minh Tuấn
  • Tải về (pdf): Giới hạn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *