Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Hàm số bậc nhất và bậc hai

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Hàm số bậc nhất và bậc hai

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Văn Vinh, Lê Đình Thi, Hoàng Đức Vương
  • Tải về (pdf): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *