Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để tính Tích phân hàm mũ và Logarit

Sử dụng Maple để tính Tích phân hàm mũ và Logarit

Đề tài này nhằm mục đích giới thiệu đến cách sử dụng Maple để tích tích phân nói chung và tích phân hàm mũ và logarit nói riêng.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *