Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng của Maple trong khảo sát hàm số bậc ba

Ứng dụng của Maple trong khảo sát hàm số bậc ba

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Tải về (mw): Maple – Hàm số bậc ba

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *