Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để giải quyết một số bài toán liên quan đến Số phức

Sử dụng Maple để giải quyết một số bài toán liên quan đến Số phức

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Trần Thị Thu Huyền
  • Tải về (mw): Maple – Số phức

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *