Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để tính Tích phân

Sử dụng Maple để tính Tích phân

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Hoàng Kim Anh Phụng
  • Tải về (pdf, mw): pdf, mw-Tính tích phân

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *