Home » Môn học » Dạy học toán với Khoa học công nghệ » Sử dụng phần mềm Maple để tính tích phân dạng P(x)sin(x) và P(x)cos(x)

Sử dụng phần mềm Maple để tính tích phân dạng P(x)sin(x) và P(x)cos(x)

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *