Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng phần mềm Maple để giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuỗi số

Sử dụng phần mềm Maple để giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuỗi số

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Hoàng Tư Dương
  • Tải về (mw): Maple – Chuỗi số

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *