Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng gói lệnh Optimization trong Maple để giải quyết các bài toán tối ưu

Ứng dụng gói lệnh Optimization trong Maple để giải quyết các bài toán tối ưu

Đề tài “Ứng dụng gói lệnh Optimization trong Maple để giải quyết các bài toán tối ưu” sẽ góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của việc sử dụng Maple trong một gói lệnh cụ thể là Optimization. Bài tập lớn này gồm có 3 chương. Chương 1 nhằm giới thiệu tổng quan về gói lệnh Optimization trong Maple. Ở chương tiếp theo, tôi sẽ nghiên cứu một số lệnh của gói lệnh Optimizaiton để giúp người đọc hiểu được những cú pháp và ý nghĩa của chúng. Cuối cùng, trong chương 3, tôi sẽ đưa ra một số bài tập cụ thể để giải quyết từ những kiến thức đã biết ở chương 2. Từ đó, chúng ta có thể khắc sâu và thấy rõ ý nghĩa của gói lệnh Optimization trong việc giải quyết các bài toán tối ưu.

Gói lệnh Optimization của Maple

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *