Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng Maple vào một số bài toán liên quan đến dãy số cấp số

Ứng dụng Maple vào một số bài toán liên quan đến dãy số cấp số

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Vũ Thị Kim Phương
  • Tải về (mw, tex, pdf):  Maple-dãy số cấp số, LaTeX, pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *