Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng của Tích phân để tính diện tích hình phẳng qua phần mềm Sketchpad

Ứng dụng của Tích phân để tính diện tích hình phẳng qua phần mềm Sketchpad

Diện tích hình học phẳng

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *