Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad dạy định nghĩa Elip

Mô hình Sketchpad dạy định nghĩa Elip

1/ Ví dụ về đường elip :quỹ đạo khi trái đất quay quanh mặt trời là đường elip

2/ Định nghĩa đường elip:Gọi vị trí đầu bút chì là M.Khi M thay đổi thì MF[1]+MF[2] không thay đổi .Quỹ tích của M chính là đường elip

Dựng hình Elip

3/Củng cố 🙁 Bài tập 59 trang 110 sách bài tập hình học 10 ) 

 Cho đường tròn (C[1]) tâm A,bán kính R và đường tròn (C[2]) tâm B, bán kính r .Biết đường tròn (C[2]) nằm trong đường tròn (C[1]) và tâm của hai đường tròn không trùng nhau.Tìm tập hợp tâm của các đường tròn tiếp xúc trong với (C[1]) và tiếp xúc ngoài với (C[2])

-Ta dự đoán tập hợp tâm I là đường elip có tiêu điểm là A,B và có độ dài trục lớn là 2a=R+r.

-Tính toán ta có a, b → dựng elip (E).

-Lấy điểm I nằm trên elip (E).AI cắt đường tròn (A) tại N.BI cắt đường tròn (B) tại M.

-Đường tròn tâm I đi qua M ,N chính là đường tròn tiếp xúc trong với đường tròn (A) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (B) .

-Cho I chạy ta sẽ thấy quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Dương Thị Quỳnh Châu, Trần Khánh Anh, Nguyễn Thị Bình, Hà Thị Như Ý
  • Tải về (gsp): Mô hình dạy học Elip

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *