Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình một bài tập về quỹ tích trong chủ đề Phép biến hình trên Sketchpad

Mô hình một bài tập về quỹ tích trong chủ đề Phép biến hình trên Sketchpad

Bài toán:
Cho đường tròn tâm O, dây cung AB cố định. M là điểm tùy ý thuộc đường tròn. Lấy điểm P sao cho vecto(MP) = vecto(AB). Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AP và BP.
a) Tìm quỹ tích điểm I , J khi M di chuyển trên đường tròn.
b) Chứng minh rằng trực tâm tam giác BMP là một điểm cố định.
c) Tìm quỹ tích trọng tâm của tam giác BMP khi M di chuyển trên đường tròn.

Một bài toán quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Trần Thị Hoàng Anh, Đặng Thuỳ Nhiên, Nguyễn Thị Minh Thi, Nguyễn Thị Hoài Thu
  • Tải về (gsp):  Mô hình GSP bài toán quỹ tích

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *