Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Ý nghĩa hình học của Tan(a)

Mô hình Sketchpad về Ý nghĩa hình học của Tan(a)

Mô hình tan(a)

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Dương Bá Đạt, Lê Văn Hải, Trương Văn Tâm, Nguyễn Đình Quốc Tri
  • Tải về (gsp):  Mô hình GSP về tan(a)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *