Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Thiết kế mô hình dạy học định nghĩa Elip với Sketchpad

Thiết kế mô hình dạy học định nghĩa Elip với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Đặng Văn Hoài, Huỳnh Thị Ái Hằng, Lê Dương Hoài Phương, Trần Văn Khoa, Phan Văn Chiến
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP dạy học Elip

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *