Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Trọng tâm của tứ diện

Mô hình Sketchpad về Trọng tâm của tứ diện

Trọng tâm Tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Phan Thị Thục Oanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Lan Hương
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Trọng tâm tứ diện

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *