Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Sketchpad để dạy học Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng

Sử dụng Sketchpad để dạy học Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng

      Khái niệm Góc giữa 2 đường thẳng là một khái niệm khá trừu tượng trong chương trình Hình học 11 nâng cao. Mục đích của bài học là yêu cầu học sinh nắm được cách xác định góc của 2 đường thẳng bất kì trong không gian. Vì vậy, để giúp học sinh hình dung khái niệm này một cách dễ dàng, chúng tôi sử dụng các công cụ như: di chuyển điểm, đường thẳng, tính góc giữa 2 đường thẳng… Từ đó, học sinh có thể tự hình dung cách xác định đồng thời phát hiện và rút ra được các nhận xét cần thiết. Chúng tôi còn đưa vào một bài toán hình học không gian cụ thể, qua đó, hướng dẫn học sinh cách vận dụng và thực hành để tìm góc giữa 2 đường thẳng bất kì trong không gian.

Góc giữa hai đường thẳng

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *