Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad dạy học nội dung Trọng tâm Tứ diện

Mô hình Sketchpad dạy học nội dung Trọng tâm Tứ diện

Bài toán liên quan đến trọng tâm của tứ diện là bài toán cơ bản giúp cho học sinh thấy được mối liên hệ giữa trọng tâm tam giác trong hình học phẳng và trọng tâm tứ diện trong hình học không gian. Trên cơ sở đó nhận thấy được sự kết nối giữa hình học phẳng và hình học không gian: hình học phẳng là một bộ phận của hình học không gian và các kết quả đã biết về hình học phẳng vẫn đúng trong mỗi mặt phẳng của không gian.

Mô hình trọng tâm tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Hiền Linh, Phạm Thị Thuý Hường, Lê Thị Thu Hằng, Hoàng Thị Kim Xin
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Trọng tâm Tứ diện

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *