Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Mô hình Sketchpad về Định nghĩa và vẽ Parabol

Mô hình Sketchpad về Định nghĩa và vẽ Parabol

Vẽ Parabol

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nhóm 4, lớp 4B
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Parabol

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *