Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Khám phá đường Parabol với Sketchpad

Khám phá đường Parabol với Sketchpad

Từ định nghĩa: ” Cho một điểm F và một đường thẳng △ cố định không đi qua F. Tập hợp tất cả các điểm M cách đều F và △ được gọi là đường parabol (hay parabol). Điểm F được gọi là tiêu điểm của parabol, đường thẳng △ được gọi là đường chuẩn, khoảng cách từ F đến △ được gọi là tham số tiêu của parabol”. Vậy, nếu biết được tiêu điểm F và đường chuẩn △ ta sẽ xác định được parabol bằng cách sau:

Cho một điểm A bất kì chạy trên đường thẳng △, M là giao điểm của hai đường thẳng a và b (với a là đường thẳng đi qua A và vuông góc với △, b là đường trung trực của FA). Khi đó quỹ tích của điểm M là đường parabol cần dựng.

Đường Parabol

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ý, Trần Thị Mỹ Linh, Ngô Thị Hải Lê, Lê Ngọc Quỳnh Trâm
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *