Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Bài tập tìm quỹ tích hình phẳng với Sketchpad

Bài tập tìm quỹ tích hình phẳng với Sketchpad

Bài toán tìm quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Huỳnh Văn Việt, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Lực, Lê Tâm Thư
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về quỹ tích hình phẳng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *