Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trên Sketchpad

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trên Sketchpad

Ý tưởng thiết kế: Xây dựng một bài toán nhằm củng cố kiến thức sau khi học xong bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Nội dung của ý tưởng như sau:

  • Dựng hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, và SA vuông góc với mp(ABCD).
  • Dựng M, N lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các đường thẳng SB, SD.
  • Dựng MN để yêu cầu học sinh chứng minh MN song song với BD, và SC vuông góc với mp(AMN).
  • Dựng K là giao điểm của SC với mp (AMN), dựng mp(AMKN) để yêu cầu học sinh chứng minh (AMKN) có hai đường chéo vuông góc với nhau.
đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Lê Thị Mỹ Hanh, Lê Thị Thanh Thuý, Hoàng Thị Phương Lộc, Hoàng Thị Diễm Phương
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *