Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ý nghĩa hình học của Đạo hàm

Ý nghĩa hình học của Đạo hàm

Ý nghĩa hình học của Đạo hàm

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lê Thị Ái, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hồng Phượng, Lê Thị Lệ Huyền
  • Tải về (docx, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *