Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Bài tập về dựng thiết diện trong không gian

Bài tập về dựng thiết diện trong không gian

“Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành, M thuộc cạnh BC. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (T) đi qua điểm M, song song với SBDC.”

Thiết diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Mỹ, Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thanh Thiên Hương, Cao Thị Ngọc Thuý
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *