Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ảnh của Đường tròn qua phép Vị tự

Ảnh của Đường tròn qua phép Vị tự

Trong bài học này, giáo viên hướng dẫn để học sinh phát hiện các tính chất của ảnh một đường tròn qua phép vị tự.

Vị tự đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Trần Quang Tuệ, Thân Đăng Phú, Lê Viết Dược, Lê Văn Trịnh
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *