Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Trong hoạt động này, giáo viên hướng dẫn dựng tiếp tuyến chung của 2 đường tròn thông qua phiếu học tập

Tiếp tuyến chung hai đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Võ Nhật Cường, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Mùi, Võ Thị Thuỳ Nhi
  • Tải về (docx, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *