Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Sketchpad để dạy học một số bài tập dựng hình và quỹ tích

Sử dụng Sketchpad để dạy học một số bài tập dựng hình và quỹ tích

Cho nửa đường tròn đường kính AB. Một điểm C chuyển động trên nửa đường tròn. Tìm tập hợp các điểm I trên tia AC sao cho AI=BC.

Bài toán quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Senthavisouk Aleeya
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *