Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Sketchpad để dạy học khái niệm Parabol

Sử dụng Sketchpad để dạy học khái niệm Parabol

Trong toán học Parabol là một đường conic được tạo bởi giao của một hình nón và một mặt phẳng song song với đường sinh của hình đó. Một Parabol cũng được định nghĩa như một tập hợp các điểm trên mặt phẳng cách đều một điểm cho trước (tiêu điểm) và một đường thẳng cho trước (đường chuẩn).

Đường Parabol

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Hồ Ngọc Thương
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *