Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng phép vị tự để tìm quỹ tích

Ứng dụng phép vị tự để tìm quỹ tích

Bài toán: Cho một đường tròn và hai đường kính AA’ và BB’ vuông góc nhau. Một điểm M chuyển động trên BB’, M’ là hình chiếu của M trên tiếp tuyến tại A với đường tròn, P là giao điểm của A’M’ với AM. Tìm quỹ tích của điểm P.

Một bài toán quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2015
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuý, Tô Thị Ngoan, Nguyễn Thị Ngân, Đặng Thị Hồng Ni
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *