Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đường thẳng Euler và ví dụ

Đường thẳng Euler và ví dụ

Cho tam giác ABC có H là trực tâm, G là trọng tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Chứng minh G, H, O thẳng hàng và tỉ số OH:OG không thay đổi.

Đường thẳng Euler

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Bùi Thị Mỹ Dung
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *