Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian

Chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian

Trong hoạt động này, học sinh sẽ quan sát hình vẽ trong GSP sau đó trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.

Đường thẳng song song trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lê Viết Ân, Hoàng Trọng Hà, Lê Thị Minh Châu, Hoàng Thị Quyên
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *