Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Tính chất của phép vị tự

Tính chất của phép vị tự

Một phép vị tự thực hiện được nếu xác định được tâm và tỉ số vị tự. Dựa vào điều này, ta tiến hành phép vị tự một số đối tượng bằng 2 cách: tỉ số vị tự có thể do bạn nhập vào hộp hội thọai, hoặc bạn đánh dấu từ một tỉ số giữa hai đọan thẳng nào đó trong mặt phẳng.

Phép vị tự

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Trương Đại Lễ, Đỗ Hải Nam, Lê Đặng Minh Thân, Phạm Minh Viên
  • Tải về (docx, gsp): Ghi chú (GV), Mô hình 1, Mô hình 2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *