Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Tìm hiểu về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Tìm hiểu về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Trong hoạt động này, giáo viên sử dụng GSP để giảng dạy cho học sinh tìm hiểu về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

Khoảng cách điểm – mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư, Lương Ngọc Tuấn, Võ Quang Anh, Nguyễn Như Thứ, Phan Quốc Luân
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *