Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Sketchpad để tìm quỹ tích bằng phép vị tự

Sử dụng Sketchpad để tìm quỹ tích bằng phép vị tự

Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong với nhau tại A , đường kính kẻ từ A cắt (O),(O’) theo thứ tự tại B,C. Qua A vẽ đường thẳng d cắt (O);(O’) tại M,N. Tìm quỹ tích giao điểm T của BN và CM, khi d thay đổi?

Quỹ tích

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Phan Thị Hồng Ly, Trương Thị Phương Nhi, Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Văn Anh Quốc, Đặng Ngọc Thanh Trúc
  • Tải về (doc, gsp): Ghi chú (GV), Phiếu học tập (HS), Mô hình GSP


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *